Error: Can't connect webservice - Reference: 0

Vind mijn boekhouder
Privacy beleid

Over vindmijnboekhouder.nl

Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Ontvang offertes van boekhouders uit uw eigen regio.

Vindmijnboekhouder.nl is gespecialiseerd in het koppelen van vraag naar en aanbod van boekhouders en boekhoudkantoren.
De door ons geselecteerde boekhouders richten zich met name op het MKB en op de snel groeiende groep van zelfstandige professionals (ZZP).
Wij zorgen ervoor dat in elk postcodegebied in Nederland minimaal 1 en maximaal vier boekhouders of boekhoudkantoren zijn aangesloten, zodat u altijd offertes ontvangt van boekhouders uit uw eigen regio.
Wij helpen ZZP-ers en MKB-ers bij het vinden van de beste boekhouder uit de eigen regio.  

Drie eenvoudige stappen

U kunt in drie eenvoudige stappen uw offerte aanvragen bij maximaal 4 verschillende boekhouders uit uw eigen regio.

Stap 1:
Vul uw bedrijfsgegevens in en selecteer welke vakgebieden u binnen uw administratie zou willen uitbesteden.

Stap 2:
Verstuur uw aanvraag, waarna u een bevestiging ontvangt met daarin de boekhouders of boekhoudkantoren aan wie de aanvraag is verzonden.

Stap 3:
Binnen enkele dagen ontvangt een offerte of aanbieding op maat. U kunt dan de verschillende offertes met elkaar vergelijken en uw keuze bepalen naar welke boekhouder u uw administratie wilt uitbesteden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities

 1. Algemene voorwaarden; deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden inclusief de deelname voorwaarden van Prospects B.V.. Prospects B.V.; samensteller van deze algemene voorwaarden en statutair gevestigd aan het Dennenhof 49, 4921 MK te Made in Nederland.
 2. Klant; elk natuurlijk of rechtspersoon die gebruikt maakt van de door Prospects geleverde diensten.
 3. Diensten; het leveren van prospect informatie door middel van email en/of internet (leads).
 4. Overeenkomst; schriftelijke afspraken tussen klant en Prospects met betrekking tot de levering van de dienst.


2. Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Prospects en gelden dus alleen voor Prospects en de klant van Prospects waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 2. Prospects heeft het recht om eenzijdig de algemene voorwaarden en overeenkomst te wijzigen. De klant zal tijdig schriftelijk of via e-mail worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 3. Andere algemene voorwaarden en overeenkomsten zijn niet van toepassing.
 4. Alleen bij schriftelijke toezegging van Prospects kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden en of overeenkomst.


3. Overeenkomst

 1. Deze komt tot stand door middel van een schriftelijke, door de klant, ondertekende overeenkomst.
 2. Deze overeenkomst is geldig tot de klant schriftelijk laat weten dat zij geen gebruik meer wilt maken van de door Prospects geleverde diensten, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 3. Prospects heeft het recht om de dienst, zoals gesteld in deze voorwaarden, van klanten te ontnemen bij het niet nakomen van haar verplichtingen, en de eventuele schade die hieruit is ontstaan te verhalen op de klant.
 4. De overeenkomst kan worden opgezegd nadat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.


4. Verplichtingen Prospects

 1. Prospects levert een inspanningsverbintenis geen resultaatverbintenis.
 2. Prospects levert leads die in beginsel op zoek zijn naar de dienst van de klant. Deze dienst is bevestigd door middel van de overeenkomst.
 3. Alle afspraken die door de klant worden gemaakt met de door Prospects geleverde leads vallen onder de verantwoording van de klant.
 4. Prospects geeft geen garanties over de scoringsresultaten van de klant vanuit de geleverde dienst.
 5. Prospects geeft geen garanties over de kredietwaardigheid van de geleverde leads.
 6. De diensten worden door Prospects zonder enige garantie geleverd. Prospects is niet verantwoordelijk voor de hardware en software matige instellingen van de klant om deze leads zonder enige oponthoud te ontvangen.


5. Verplichtingen klant

 1. De klant is zelf verplicht eventuele wijzingen door te geven die van invloed zijn op de dienstverlening van Prospects. De hieruit voortvloeiende niet ontvangen diensten van Prospects kunnen niet worden verhaald. De klant zal deze gewoon dienen te betalen.
 2. De klant mag de geleverde dienst niet doorverkopen/doorspelen aan derden anders dan haar eigen firma.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van apparatuur om gebruik te kunnen maken van de diensten.


6. Aansprakelijkheid

 1. Prospects is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit vertraging of onderbreking van haar dienstverlening die direct of indirect te verwijten zijn. Te denken valt aan; stroomonderbreking, problemen met de server/ hardware/software/ internet, hacking en of diefstal. De eventuele winstderving kan nimmer worden verhaald op Prospects.


7. Betalingen

 1. De klant zal voor de door Prospects geleverde diensten de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de overeenkomst aangewezen wijze.
 2. De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Prospects zal de klant factureren voor de verschuldigde bedragen. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Prospects aangewezen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. Indien betaling geschiedt door automatische incasso, zal het verschuldigde bedrag  3 dagen na factuurdatum worden geïncasseerd, zonder enig recht op korting of verrekening.
 4. Indien de klant niet willig is om de factuur te voldoen heeft Prospects het recht om via een externe partij het volledige bedrag te incasseren, inclusief de kosten van juridische bijstand, proceskosten, incassokosten, rentekosten en buitengerechtelijke kosten.
 5. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken heeft Prospects het recht om jaarlijks het tarief naar eigen inzicht te verhogen.


8. Intellectuele eigendom

 1. De klant garandeert dat zij de eigenaar is en recht heeft om het gebruik van alle intellectuele eigendommen die betrekking hebben op de producten en diensten die via Prospects worden aangeboden.
 2. De klant garandeert dat haar goederen en diensten die via Prospects worden aangeboden alsmede haar namen, merken en logo’s geen deel uitmaken van aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten.
 3. De klant vrijwaart Prospects voor elke financiële schade die Prospects zou lijden ten gevolge van eenvordering van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten van deze derden op de goederenen diensten van de klant die via Prospects worden aangeboden, of op namen, intellectuele eigendomsrechten zelve.

Privacy beleid

Het Privacy Beleid voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.vindmijnboekhouder.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.vindmijnboekhouder.nl staat onder beheer van Prospects B.V.


2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vindmijnboekhouder.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Vindmijnboekhouder.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Vindmijnboekhouder.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera,


3. Cookies
3a www.vindmijnboekhouder.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan vindmijnboekhouder.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij vindmijnboekhouder.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit privacy beleid.

5. Disclaimer
Vindmijnboekhouder.nl is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Het Privacy Beleid voor Klanten is een aanvulling op het Privacy Beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zich inschrijft als boekhouder bij www.vindmijnboekhouder.nl.

 

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Vindmijnboekhouder.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de inschrijving.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera, waarvan vindmijnboekhouder.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ontvangst van de aanvragen.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan vindmijnboekhouder.nl zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.vindmijnboekhouder.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Vindmijnboekhouder.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door vindmijnboekhouder.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsites (www.vindmijnboekhouder.nl, www.vindmijnaccountant.nl en www.vindmijnadministratiekantoor.nl ) van Prospects B.V., ingeschreven in het Handelsregister KvK Breda onder nummer 52219976. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Door deze internetsites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prospects kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Prospects en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Prospects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Prospects zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Prospects.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Prospects omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-mail

De informatie opgenomen in e-mails van Prospects kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Wijzigingen

Prospects behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Vind mijn boekhouder

In drie simpele stappen ontvangt u (maximaal) 4 offertes of aanbiedingen van boekhouders uit uw eigen regio ! 

Klik op Aanvragen voor gratis offertes.

Contact

Vul uw gegevens in en stel uw vraag.

Boekhouden kan slimmer en goedkoper!

Over vindmijnboekhouder.nl

Ontvang offertes van boekhouders uit uw eigen regio

Vindmijnboekhouder.nl is gespecialiseerd in het koppelen van vraag naar en aanbod van boekhouders en administratiekantoren. De door ons geselecteerde boekhouders richten zich met name op het MKB en op de snel groeiende groep van zelfstandige professionals (ZZP).
Wij zorgen ervoor dat in elk postcodegebied in Nederland minimaal één en maximaal vier boekhouders of administratiekantoren zijn aangesloten, zodat u altijd offertes ontvangt van boekhouders uit uw eigen regio. Wij helpen ZZP-ers en MKB-ers bij het vinden van het juiste administratiekantoor of boekhouder uit de eigen regio.

Ik ben boekhouder

U wilt uw klantenbestand uitbreiden?

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcodegebied.
Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte uitbrengen.

U wilt uw klantenbestand uitbreiden?

Meldt u dan direct aan bij www.vindmijnboekhouder.nl.

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Vul hier onder uw gegevens in en meld u aan !

Omzet groei in eigen hand

Geachte heer/mevrouw {CONTACTPERSON},

Hartelijk dank voor uw aanmelding en welkom bij vindmijnboekhouder.nl. Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u een e-mail van Prospects.nu met uw accountgegevens, loginnaam, wachtwoord, algemene voorwaarden en overeenkomst.

De toewijzing van de regio's geschiedt op volgorde van aanmelding en per regio worden maximaal vier administratiekantoren toegelaten. Met uw aanmelding bent u akkoord met onze algemene voorwaarden.

U heeft ons de volgende informatie gestuurd:

Naam: {CONTACTPERSON}
Bedrijf: {COMPANYNAME}
Adres: {ADDRESS}
Postcode: {POSTALCODE}
Vestigingsplaats: {CITY}
E-mail: {EMAIL}
Website: {WEBSITE}
Telefoon: {TELEPHONE}
KvK: {KVK}

Gekozen postcodegebieden:
{POSTALS_BR}

Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen op een succesvolle samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Team www.vindmijnboekhouder.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een aanvraag ontvangen via www.vindmijnboekhouder.nl.

U kunt onderstaande aanvraag ook terugvinden op uw persoonlijke pagina.

Aanvraag:

Bedrijfsnaam: {COMPANYNAME}
Contactpersoon: {CONTACTPERSON}
Adres: {ADDRESS}
Postcode: {POSTALCODE}
Vestigingsplaats: {CITY}
E-mail: {EMAIL}
Telefoon: {TELEPHONE}
Opdracht(en): {EXPERIENCEAREAS_BR}
Rechtsvorm: {LEGALFORM}
Branche: {BRANCHE}
Jaaromzet: {FINANCIALYEAR}
Personeel: {EMPLOYEES}
Termijn uitbesteding: {TERMOUTSOURCING}
Maandbudget: {MONTHBUDGET}

Met vriendelijke groet,

Team www.vindmijnboekhouder.nl

Geachte heer/mevrouw {CONTACTPERSON},

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij hebben uw aanvraag doorgestuurd naar de volgende boekhouders in uw regio.

{BOOKKEEPERS_OL}

De genoemde boekhouders zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw aanvraag te bespreken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar:

info@vindmijnboekhouder.nl

Met vriendelijke groet,

Team vindmijnboekhouder.nl

Vind mijn boekhouder

Vul uw gegevens in en ontvang direct offertes van boekhouders uit uw regio

Boekhouder vinden?

Ben je een (startende) ondernemer en wil je een (nieuwe) boekhouder vinden of overstappen naar een andere boekhouder ? Via deze website kom je in contact met boekhouders of administratiekantoren uit jouw regio.

Je kunt hier op een eenvoudige en snelle manier maximaal 4 gratis offertes aanvragen. Stap één is het invullen van je bedrijfsgegevens en aangeven welke delen u binnen uw administratie zou willen uitbesteden. Stap twee is het versturen uw aanvraag. U ontvangt een bevestiging met daarin de boekhouders of administratiekantoren aan wie uw aanvraag is verzonden. En stap drie is het ontvangen van offertes op maat. Op basis van de ontvangen offertes kunt u de keuze maken welke boekhouder uw administratie mag gaan voeren.

Boekhouder Amsterdam

Boekhouders uit Rotterdam

Boekhoudkantoor in Eindhoven

Administratiekantoor uit Utrecht

Administratiekantoor in Breda

Administratiekantoren in Den Bosch

Geen koude acquisitie

Geen verborgen kosten

Uw werkgebied is exact instelbaar via het postcodegebied

Exclusiviteit doordat slechts 3 concurrenten de aanvraag ontvangen

Deelname maandelijks opzegbaar

Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Aanvragen

Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Aanmelden
Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.Aanmelden Lees verder
Contactgegevens