Algemene voorwaarden

Over vindmijnboekhouder.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities

 1. Algemene voorwaarden; deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden inclusief de deelname voorwaarden van Prospects B.V.. Prospects B.V.; samensteller van deze algemene voorwaarden en statutair gevestigd aan het Dennenhof 49, 4921 MK te Made in Nederland.
 2. Klant; elk natuurlijk of rechtspersoon die gebruikt maakt van de door Prospects geleverde diensten.
 3. Diensten; het leveren van prospect informatie door middel van email en/of internet (leads).
 4. Overeenkomst; schriftelijke afspraken tussen klant en Prospects met betrekking tot de levering van de dienst.


2. Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Prospects en gelden dus alleen voor Prospects en de klant van Prospects waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 2. Prospects heeft het recht om eenzijdig de algemene voorwaarden en overeenkomst te wijzigen. De klant zal tijdig schriftelijk of via e-mail worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 3. Andere algemene voorwaarden en overeenkomsten zijn niet van toepassing.
 4. Alleen bij schriftelijke toezegging van Prospects kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden en of overeenkomst.


3. Overeenkomst

 1. Deze komt tot stand door middel van een schriftelijke, door de klant, ondertekende overeenkomst.
 2. Deze overeenkomst is geldig tot de klant schriftelijk laat weten dat zij geen gebruik meer wilt maken van de door Prospects geleverde diensten, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 3. Prospects heeft het recht om de dienst, zoals gesteld in deze voorwaarden, van klanten te ontnemen bij het niet nakomen van haar verplichtingen, en de eventuele schade die hieruit is ontstaan te verhalen op de klant.
 4. De overeenkomst kan worden opgezegd nadat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.


4. Verplichtingen Prospects

 1. Prospects levert een inspanningsverbintenis geen resultaatverbintenis.
 2. Prospects levert leads die in beginsel op zoek zijn naar de dienst van de klant. Deze dienst is bevestigd door middel van de overeenkomst.
 3. Alle afspraken die door de klant worden gemaakt met de door Prospects geleverde leads vallen onder de verantwoording van de klant.
 4. Prospects geeft geen garanties over de scoringsresultaten van de klant vanuit de geleverde dienst.
 5. Prospects geeft geen garanties over de kredietwaardigheid van de geleverde leads.
 6. De diensten worden door Prospects zonder enige garantie geleverd. Prospects is niet verantwoordelijk voor de hardware en software matige instellingen van de klant om deze leads zonder enige oponthoud te ontvangen.


5. Verplichtingen klant

 1. De klant is zelf verplicht eventuele wijzingen door te geven die van invloed zijn op de dienstverlening van Prospects. De hieruit voortvloeiende niet ontvangen diensten van Prospects kunnen niet worden verhaald. De klant zal deze gewoon dienen te betalen.
 2. De klant mag de geleverde dienst niet doorverkopen/doorspelen aan derden anders dan haar eigen firma.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van apparatuur om gebruik te kunnen maken van de diensten.


6. Aansprakelijkheid

 1. Prospects is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit vertraging of onderbreking van haar dienstverlening die direct of indirect te verwijten zijn. Te denken valt aan; stroomonderbreking, problemen met de server/ hardware/software/ internet, hacking en of diefstal. De eventuele winstderving kan nimmer worden verhaald op Prospects.


7. Betalingen

 1. De klant zal voor de door Prospects geleverde diensten de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de overeenkomst aangewezen wijze.
 2. De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Prospects zal de klant factureren voor de verschuldigde bedragen. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Prospects aangewezen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. Indien betaling geschiedt door automatische incasso, zal het verschuldigde bedrag  3 dagen na factuurdatum worden geïncasseerd, zonder enig recht op korting of verrekening.
 4. Indien de klant niet willig is om de factuur te voldoen heeft Prospects het recht om via een externe partij het volledige bedrag te incasseren, inclusief de kosten van juridische bijstand, proceskosten, incassokosten, rentekosten en buitengerechtelijke kosten.
 5. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken heeft Prospects het recht om jaarlijks het tarief naar eigen inzicht te verhogen.


8. Intellectuele eigendom

 1. De klant garandeert dat zij de eigenaar is en recht heeft om het gebruik van alle intellectuele eigendommen die betrekking hebben op de producten en diensten die via Prospects worden aangeboden.
 2. De klant garandeert dat haar goederen en diensten die via Prospects worden aangeboden alsmede haar namen, merken en logo’s geen deel uitmaken van aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten.
 3. De klant vrijwaart Prospects voor elke financiële schade die Prospects zou lijden ten gevolge van eenvordering van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten van deze derden op de goederenen diensten van de klant die via Prospects worden aangeboden, of op namen, intellectuele eigendomsrechten zelve.

Vind mijn boekhouder

In drie simpele stappen ontvangt u (maximaal) 4 offertes of aanbiedingen van boekhouders uit uw eigen regio ! 

Klik hieronder op Aanvragen en start met het ontvangen van gratis offertes van boekhouders bij u uit de buurt.

Aanvragen

Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.

Aanmelden
Ik ben boekhouder

U kunt dagelijks interessante aanvragen ontvangen van bedrijven uit een door u gekozen postcode gebied. Deze bedrijven zijn op zoek naar een (nieuwe) boekhouder en u kunt per ontvangen aanvraag een passende offerte of aanbieding uitbrengen.Aanmelden Lees verder
Contactgegevens
Postbus 81,
4920 AB Made
info@vindmijnboekhouder.nl